પરિપત્રો - ઠરાવોની યાદી

નંબર તારીખવિષય
BNG-2005-2-NRI23-12-2008Appointing Eminent NRIs of Gujarati origin as- ‘Honorary Representatives of the government of Gujarat’ Scheme of-
બનગ-1099-648-એનઆરઆઇ 27-8-2008પરપ્રાંતમાં ગુજરાતી સમાજ ભવન બાંધવા માટે આર્થિક સહાય
બનગ-102004-45-એનઆરઆઇ 29-10-2005જિલ્લા કલેક્ટરો દ્વારા બિન નિવાસી ભારતીઓને “ગુજરાત કાર્ડ” આપવા બાબત
બનગ-102004-45-એનઆરઆઇ 8-2-2005 બિન નિવાસી ગુજરાતીઓને “ગુજરાત કાર્ડ” આપવાની યોજના બાબત
બનગ-1098-258-(3)-એનઆરઆઇ 23-8-2002 બિન નિવાસી ભારતીયોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે જિલ્લા સમિતિઓની રચના કરવા બાબત
બનગ-1099-648-એનઆરઆઇ 31-1-2001 પરપ્રાંતમાં ગુજરાતી સમાજ ભવન બાંધવા માટે આર્થિક સહાય
બનગ-1099-648-એનઆરઆઇ 15-11-2000 પરપ્રાંતમાં ગુજરાતી સમાજ ભવન બાંધવા માટે આર્થિક સહાય
બનગ-102000-1100-એનઆરઆઇ 19-10-2000 બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓની વ્યાખ્યા અંગે
બનગ-1099-648-એનઆરઆઇ22-6-2000 પરપ્રાંતમાં ગુજરાતી સમાજ ભવન બાંધવા માટે આર્થિક સહાય
બનગ-1098-258-(2)-એનઆરઆઇ 5-11-1999 બિન નિવાસી ભારતીયોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે જિલ્લા સમિતિઓની રચના કરવા બાબત
બનગ-1099-528-એનઆરઆઇ 1-6-1999 બિન નિવાસી ગુજરાતીઓને “ગુજરાત કાર્ડ” આપવાની યોજના બાબત
બનગ-1098-258-એનઆરઆઇ 24-5-1999 બિન નિવાસી ભારતીયોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે જિલ્લા સમિતિઓની રચના કરવા બાબત